ฟอร์มรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จ.สมุทรสาคร

เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ช่องที่มีเครื่องหมาย *หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องให้ข้อมูล (ไม่สามารถเว้นว่างได้)

ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DATA

ชื่อ *

นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *

น้ำหนัก * กิโลกรัม

ส่วนสูง * เซนติเมตร

เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีมีเหตุฉุกเฉินติดต่อคุณ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ภาษาไทย * คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ * คำ/นาที
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ต้องมีเครื่องหมาย "," บาท
ภาษาต่างประเทศ
FOREIGN LANGUAGE
พูด
SPEAK
อ่าน
READ
เขียน
WRITE
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)