ฟอร์มรับสมัครงาน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผลิต จ.ระยอง

เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุด ช่องที่มีเครื่องหมาย *หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องให้ข้อมูล (ไม่สามารถเว้นว่างได้)

ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DATA

ชื่อ *
นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *

ภาวะทางทหาร :
สถานภาพทางครอบครัว :
ส่วนสูง (ซม.)*
น้ำหนัก (กก.)*

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรณีมีเหตุฉุกเฉินติดต่อคุณ
เบอร์โทรศัพท์

การศึกษา (ระบุอย่างน้อย 1 ระดับ* เริ่มจากสูงสุดลงไป)

ลำดับ ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา/สาขา สถานที่ศึกษา เกรดเฉลี่ย
1
2
3

การฝึกอบรม (ระบุเริ่มจากล่าสุดลงไป)

ลำดับ ปีที่อบรม หลักสูตร สถานที่อบรม
1
2
3

ประสบการณ์ (ระบุเริ่มจากปัจจุบัน)

ลำดับ ปีที่ทำงาน บริษัท ตำแหน่ง รายได้
1
2
3

ทักษะการพิมพ์

ภาษาไทย (คำ/นาที)
ภาษาอังกฤษ (คำ/นาที)
ภาษาต่างประเทศ
FOREIGN LANGUAGE
พูด
SPEAK
อ่าน
READ
เขียน
WRITE
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ภาษา
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
ดีมาก (EXCELLENT)
ดี (GOOD)
พอใช้ (FAIR)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ต้องมีเครื่องหมาย ","