กระบวนการผลิต

*กดที่ภาพเพื่อดูขนาดเต็ม1.เหล็กแท่ง (Billet)

2.เตาอุ่นเหล็กแท่ง (Reheating Furnace)

3.แท่นรีด (Rolling Mill)

4.กรรมวิธีทางความร้อน Thermomechanical Treatment Process (TMT)

5.แท่นพักเย็น (Cooling Bed)

6.เครื่องตัดตามความยาว (Cold Shear)

7.เครื่องนับและมัดอัตโนมัติ (Counting/Auto Tying and Bundling Machine)

เครื่องตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของโลหะ (Metal Analyzer)

ตรวจสอบคุณภาพเหล็กด้วยการงอ 180 องศา (Bending Test)

เครื่องทดสอบแรงดึงพิกัด 200 ตัน (Tensile Testing Instrument)

เครื่องทดสอบแรงดึงพิกัด 200 ตัน (Tensile Testing Instrument)

ห้องควบคุมไฟฟ้า (Electric Cabin)